Kort ziek & lang ziek

In de wet is geregeld dat u bij ziekte de eerste 104 weken recht heeft op 70% van het laatstverdiende loon. De eerste 52 weken is er zelfs recht op te minste het geldende wettelijke minimumloon. De CAO kan uw werkgever ook verplichten om de eerste 52 weken bijvoorbeeld 100% te betalen van uw laatstverdiende loon. Als u na 104 weken nog ziek bent komt u in veel gevallen in aanmerking voor een WIA-uitkering.

Jonggehandicapten

Jonggehandicapten en studenten die op jonge leeftijd al arbeidsongeschikt zijn hebben recht op ondersteuning. Het kabinet stimuleert jongeren met een beperking om al hun kansen te benutten. U komt in aanmerking voor een Wajong-uitkering wanneer u:

  • Op 17-jarige leeftijd minstens 25% arbeidsongeschikt bent
  • Jonger dan 30 bent en voor minstens 25% arbeidsongeschikt raakt tijdens uw studie. U moet in het jaar voorafgaand aan uw arbeidsongeschiktheid minstens zes maanden gestudeerd hebben.

Op uw 27ste vindt de definitieve beoordeling plaats.

Keuringen & herkeuringen

Tijdens keuringen wordt u beoordeelt door een verzekeringsarts van het UWV en een arbeidsdeskundige. De arts zal u beoordelen op de volgende punten:

  • Persoonlijk functioneren
  • Sociaal functioneren
  • Werkplek
  • Bewegen
  • Statische houdingen
  • Werktijden

Aan de hand van deze punten wordt bepaald voor hoeveel procent u arbeidsongeschikt bent. Er worden ook beroepen benoemd die u eventueel met u beperking wel nog zou aankunnen. Het arbeidsongeschiktheidspercentage bepaalt onder andere de hoogte van uw uitkering. Het loont daarom vaak om naast uw uitkering te gaan werken.

Eigen bedrijf

Wanneer u niet in loondienst bent kan het voorkomen dat u geen recht heeft op bepaalde uitkeringen. Dit komt doordat u als zelfstandige niet verzekerd bent voor de WIA. Er bestaat wel een mogelijkheid om u vrijwillig te verzekeren. U kunt hiervoor altijd contact opnemen met een verzekeraar.