Arbeidscontracten

Een arbeidscontract is een overeenkomst tussen een twee partijen; werknemer en werkgever. Het is mogelijk een contract voor bepaalde tijd af te sluiten. Ook kunt u een vast contract afsluiten met een werkgever. Een vastcontract geeft u meer zekerheid dan een tijdelijke contract. Een arbeidscontract kunt u schriftelijk en mondeling afsluiten. Sinds 1 juli 2015 is de ketenbepaling van toepassing op contracten. Tijdelijke arbeidscontracten worden na 2 jaar automatisch vast. Na 3 tijdelijke contracten krijgt u automatisch een vast contact. Tijdelijke contracten worden aangemerkt als tijdelijk wanneer er minder dan 6 maanden zit tussen het oude en nieuwe contract. Uw CAO kan afwijkende regels bevatten. De Rijksoverheid heeft op haar website alle regels omtrent arbeidscontracten overzichtelijk weergegeven.

CAO

Een CAO bevat aanvullende arbeidsvoorwaarden, vaak voor een hele branche. Een CAO is een overeenkomst tussen werkgever(organisaties) en werknemersorganisaties. Een CAO kan ook algemeen verbindend worden verklaard voor een gehele bedrijfstak. U kunt altijd in uw contract terug vinden en navragen op uw werk of er een CAO geldt.

Minimumloon

Wanneer u ergens gaat werken mag u niet minder betaald krijgen dan het minimumloon. Betaalt uw werkgever u minder? Meld dit dan bij de arbeidsinspectie. In Nederland hebben we ook het jeugdminimumloon. Voor de jeugd geldt een minimumloontarief tot 23 jaar. Het minimumloon wordt bepaalt door de overheid. Op de website van de Rijksoverheid vindt u informatie over de hoogte van het minimumloon.

Regels werktijden

De meeste mensen vinden werken leuk, maar genieten ook van hun vrije tijd. Een standaardwerkweek van 48 uur die vroeger nog normaal was, is nu bijna ondenkbaar. Omdat te veel en te lang werken ook niet gezond is, zijn er regels voor arbeidstijden en rusttijden. Die regels zijn er voor uw gezondheid, veiligheid en welzijn, maar ook om ervoor te zorgen dat u werk, privé en zorgtaken kunt combineren.

Hieronder kunt u de regels lezen over de werktijden:

  • hoogstens 12 uur per dienst
  • niet meer dan 60 uur per week
  • in een periode van vier weken
  • gemiddeld niet meer dan 55 uur per week
  • in een periode van zestien weken gemiddeld niet meer dan 48 uur per week.

In het Arbeidstijdenbesluit staan uitzonderingen op de regels genoemd. Er zijn onder andere uitzonderingen voor werk na oproep, nachtdiensten, pauzes, ploegenarbeid en overwerk. Ook zijn er speciale regels voor bepaalde bedrijfstakken, zoals het wegvervoer, de scheepvaart, de zorgsector, bakkerijen, de horeca, podiumkunstenaars en dergelijke.

Arbeidsinspectie

De Arbeidsinspectie controleert of uw werkgever wel alle regels over veiligheid en gezondheid op het werk naleeft. Daarnaast controleert de inspectie of uw werkgever u niet te lang of op verkeerde tijden laat werken.

De Arbeidsinspectie kan de controle uit zichzelf doen (regelmatig zijn er grote controleacties in bepaalde branches, zoals in de zuivelindustrie of in de bouw), maar ook omdat u of iemand anders daar om vraagt. De Arbeidsinspectie mag hiervoor rondkijken in het bedrijf en daar bepaalde onderzoeken, zoals metingen en tests, doen. Ook mag de inspectie met de medewerkers praten.

Treft de Arbeidsinspectie een situatie aan die ernstig gevaar oplevert, dan mag zij het werk stilleggen. Bijvoorbeeld als iemand geëlektrocuteerd kan worden door blootliggende elektriciteitsdraden of als een steiger niet goed is beveiligd waardoor iemand er gemakkelijk af kan vallen.
U mag trouwens zelf altijd stoppen met werken als er direct gevaar dreigt. Meld dit wel aan uw chef of werkgever.
In minder ernstige gevallen kan de Arbeidsinspectie een waarschuwing, eis of boete opleggen.